meatballs | 13

tomato-porter jus | spring onion | almond | parmesan | fresh mozzarella